Condicions Particulars - Panells Solars - Empresa - Nova Renovables

Condicions particulars relatives a la instal·lació de
panells solars en empresa

 

1. Objecte

Les Condicions Particulars descrites a continuació (d’ara endavant, les “condicions Particulars”) regulen la relació entre NOVA i el Client per a la prestació del servei relatiu a la Instal·lació de panells en la localització indicada pel Client (“Sistema Solar”).

Les Condicions Generals de prestació del servei per part de NOVA completen a les presents Condicions Particulars en tot el no previst en aquestes.

 

2. Durada del servei

NOVA facilitarà al Client un termini estimat per a dur a terme la instal·lació i la seva durada després de la data de l’acord. Aquesta comunicació, així com la resta que es realitzin entre NOVA i el Client, es realitzarà a través del representant que el Client hagi designat.

NOVA o el Col·laborador fixarà la data real d’instal·lació durant la fase de planificació del projecte i la hi comunicarà al Client posteriorment. La data d’instal·lació podrà modificar-se, entre altres coses, per qüestions relacionades amb el calendari de les aprovacions reguladores, limitacions de la cadena de subministrament o condicions climatològiques.

La instal·lació del Sistema Solar. La durada de la instal·lació del Sistema Solar variarà en funció de la temporada, les condicions climatològiques, la grandària del sistema i altres condicions locals. NOVA donarà una estimació de temps de Lliurament del Sistema Solar al client, segons característiques del projecte. Així i tot, NOVA no és responsable dels temps d’instal·lació ni legalització superiors als previstos.

La instal·lació podrà dur-se a terme en diverses fases si existeixen limitacions o imprevistos que NOVA no pugui controlar.

 

3. Preu i terminis de pagament

El preu del Sistema Solar es basa en la informació facilitada a NOVA pel Client.

En signar l’acord, el Client confirma que la informació proporcionada és correcta (incloent, a títol d’exemple, la informació sobre l’estat físic de la teulada, el material de la teulada, la tensió del subministrament de xarxa elèctrica, l’armari elèctric i la classificació del sòl).

NOVA no es fa responsable de qualsevol error comunicatiu que es pugui produir entre el representant del Client i el Client. En aquest sentit, qualsevol informació proporcionada pel representant del Client s’entendrà que està validada pel Client i, per tant, és ajustada a la realitat.

El Client facilitarà a NOVA i als seus socis tota la informació rellevant necessària per a la instal·lació del Sistema Solar. En cas d’informació deficient o errònia:

  • Informació deficient: s’entén per informació deficient aquella que es consideri enganyosa pel que fa a les condicions tècniques sobre la localització del Client. En cas d’existir aquesta informació, l’increment en els costos que d’això derivi es facturarà íntegrament al Client. Si, per contra, l’existència d’aquesta informació deficient ha comportat un sobrecost per a NOVA, NOVA podrà mantenir el pressupost original. Tot això sense perjudici de la facultat per a rescindir el contracte que tindrà NOVA de conformitat amb les Condicions Generals.
  • Informació errònia: s’entén per informació errònia aquella que, una vegada contrastada amb la realitat de la localització, difereixi de la proporcionada pel Client (que amb la diligència deguda no coneixia, o no podia conèixer, la realitat). Si el Client proporciona informació errònia, la instal·lació del Sistema Solar tornarà a pressupostar-se i es completarà. No obstant això, els costos assumits per part de NOVA en la preparació del Sistema Solar inicial hauran de ser assumits pel client.

Els terminis de pagaments seran els indicats en el Contracte de Compra.

Sense perjudici de l’anterior, en relació amb el pagament final, NOVA enviarà una factura al Client en el moment del Lliurament del Sistema Solar. El Client haurà de pagar la factura en un termini de 7 dies a comptar des de la recepció d’aquesta, o segons les condicions de pagament especificades en el Contracte de Compra. En cas de retard en el pagament, el Client haurà de pagar interessos de demora de conformitat amb la legislació aplicable.

En el cas en què, per culpa imputable al Client, el Sistema Solar no es pugui posar en marxa una vegada realitzada el Lliurament del Sistema Solar, el termini de pagament de la factura començarà a comptar des del moment del lliurament del sistema Solar. L’anterior sense perjudici que encara no s’hagi posat en marxa la instal·lació (que serà per causa aliena a NOVA).

NOVA pot exigir que la instal·lació o Servei es pagui parcial o totalment abans que aquesta s’iniciï.

 

4. Empreses instal·ladores

NOVA pot col·laborar amb subcontractistes en els treballs d’instal·lació i lliurament del Sistema Solar. El Client aprova l’ús de subcontractistes per a dur a terme el lliurament.

NOVA selecciona socis d’instal·lació i subcontractistes de manera individual per a cada projecte (els “Col·laboradors”), tenint en compte els costos, temps de lliurament i altres factors que estimi convenients. El Client accepta que NOVA seleccioni a la seva sencera discreció als subcontractistes per als treballs d’instal·lació i lliurament.

5. Enginyeria de projecte

NOVA és qui duu a terme l’enginyeria i planificació del Sistema Solar, incloent-hi la selecció definitiva de l’equip i els components i el disseny elèctric i mecànic, en la mesura en què no s’especifiqui en el Contracte de Compra. L’enginyeria del projecte es basa en la informació facilitada pel Client, com la direcció del seu habitatge, les fotografies pujades i la informació relativa al material de la teulada i el sistema elèctric, a més de les dades recol·lectades durant la visita tècnica prèvia a la instal·lació, si aquesta es produeix.

El Col·laborador de NOVA determina la idoneïtat de la col·locació dels panells solars, segons proposin NOVA i el Client, i podrà efectuar aquelles modificacions en la col·locació o número dels panells que consideri necessàries per a dur a terme la instal·lació, d’acord amb els requisits de seguretat o els requisits i limitacions del propietari de la xarxa local.

L’instal·lador sempre planificarà la disposició i instal·lació del Sistema Solar dins de determinats límits de seguretat. Aquestes limitacions, entre altres coses, garanteixen el compliment dels requisits de càrrega de neu i vent, i que l’aigua pugui transportar-se de manera eficient.

Es podran produir canvis en els materials i equips previstos per a la instal·lació si fos necessari per motius de la cadena de subministrament, falta de disponibilitat, o falta d’idoneïtat de l’equip suggerit inicialment. NOVA notificarà al Client si han de canviar-se els panells solars o inversors previstos per a la instal·lació, o un altre material pressupostat. Si es produeixen canvis en el material proposat, NOVA es compromet a oferir en la mesura que sigui possible una solució equivalent o de valor superior. En cas de proposar una solució d’un valor inferior, es recalcularà el preu final del sistema.

6. Millores i comandes addicionals

Qualsevol comanda addicional o de millora que desitgi realitzar el Client haurà de comunicar-se amb temps suficient abans que s’iniciï la instal·lació. NOVA es reserva el dret de denegar tals comandes addicionals o de millora si la instal·lació ja ha estat planificada o si alguna restricció en la cadena de subministrament de NOVA no permet tals actualitzacions.

Qualsevol comanda addicional o de millora desitjada pel Client que es faci transcorregut un temps que dificulti que NOVA pugui dur-lo a terme, pot comportar despeses addicionals. El Client té dret a aprovar aquestes despeses addicionals, o a cancel·lar la comanda addicional o de millora. Aquesta cancel·lació no afecta a la responsabilitat del Client respecte a la compra originalment prevista.

7. Subvencions

NOVA no es responsabilitza de l’aplicació o aprovació de subvencions nacionals o locals o de plans d’ajuda al Client. El preu ofert per NOVA en el moment de la contractació per part del Client és el preu final i al qual queda obligat el Client.

PARTICULARITATS DURANT LA INSTAL·LACIÓ

 

8. Adaptació del projecte i del pressupost inicial

Una vegada signat el Contracte de Compra i, per tant, acceptat el pressupost inicial així com les presents condicions, el Client tindrà un termini de set (7) dies naturals per a rescindir sense cap càrrec. Sense perjudici de l’anterior, sempre que el Client tingui la consideració de «Consumidor» de conformitat amb l’RD Legislatiu 1/2007, el Client podrà desistir sense cap cost en el termini de catorze (14) dies naturals des de la signatura del Contracte. 

En qualsevol dels dos casos anteriors, si el Client mostra la seva conformitat amb NOVA perquè s’iniciï els serveis de Sistema Solar abans de la finalització del termini de rescissió, el Client haurà d’abonar a NOVA els imports deguts conforme el Contracte de Compra. Així mateix, el Client també haurà d’abonar a NOVA l’import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què hagi informat de l’exercici del dret al desistiment. Aquest import es calcularà sobre la base del preu total acordat en el Contracte. 

Una vegada transcorregut aquest termini inicial, i fins que comenci la instal·lació, NOVA pot canviar la grandària del Sistema Solar, el nombre de panells, o fer altres canvis necessaris en funció de les característiques i particularitats de la seva instal·lació. En el cas d’un augment de preu superior al 15% respecte al preu original del contracte, el Client pot acceptar el contracte revisat o cancel·lar-lo sense cap càrrec.

En el cas d’una reducció de la potència de panells o altres components, com per exemple bateries o inversors, NOVA es compromet a retornar al client la part proporcional del preu original del contracte, descomptant aquest import de la factura final.

En cas que el Client decideixi cancel·lar la instal·lació una vegada transcorregut el termini inicial, però sense que existeixi una variació del preu superior al 15%, s’haurà d’abonar a NOVA una taxa de cancel·lació del 10% del pressupost inicial. De conformitat amb l’article 103.c) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el Client no tindrà dret de desistiment ja que el contracte de compra implica el subministrament de béns realitzat segons les especificacions del Client (casa i sostre propis), i que són clarament personalitzats.

La cancel·lació per part del Client haurà de realitzar-se per escrit utilitzant el formulari de cancel·lació de NOVA, que es facilitarà prèvia sol·licitud. Aquest formulari haurà de ser signat per una persona amb capacitat per a actuar en representació del Client, sent necessari aportar – juntament amb el formulari- la documentació notarial que acrediti aquesta capacitat.

En cas que el Client rescindeixi el contracte després de la data d’inici acordada, el Client pagarà els treballs realitzats i les despeses incorregudes que no estiguin coberts per la tarifa de penalització.

 

9. Accés a la propietat del client

El Client s’assegurarà que NOVA i els seus Col·laboradors tinguin accés sense obstacles a la propietat del Client amb la finalitat d’instal·lar el Sistema Solar.

NOVA i els seus Col·laboradors tindran accés sense obstacles a les instal·lacions d’aigua, electricitat i sanitàries amb la finalitat d’instal·lar el Sistema Solar.

El Client haurà de llevar qualsevol obstacle eliminable i proporcionar les mesures de neteja necessàries per a permetre l’accés a la propietat del Client i el rendiment de la instal·lació.

L’augment dels costos a conseqüència de les limitacions d’accés a la propietat del Client, a l’electricitat o a l’aigua es facturarà íntegrament al Client.

NOVA es reserva el dret a paralitzar o anul·lar la instal·lació per un comportament irresponsable per part del Client feia els treballadors de NOVA i/o els seus Col·laboradors. Tots els costos fins avui seran íntegrament cobrats al Client.

10. Absència d’interferències

El Client ha d’assegurar-se que cap visitant, familiar o mascota interfereixi amb el treball del personal d’instal·lació, ni accedeixi a les zones on s’està realitzant la instal·lació.

En aquest sentit, NOVA informarà amb antelació al Client de les zones que necessàriament han d’estar desallotjades per a instal·lar el Sistema Solar.

Sense perjudici de l’anterior, NOVA intentarà que la instal·lació del Sistema Solar afecti el mínim possible a l’activitat diària del Client. En cas que aquesta afectació sigui inevitable, NOVA no serà responsable dels perjudicis que es generin per al Client.

Cap part del treball o instal·lació podrà ser realitzada pel Client o qualsevol contractista amb el qual el Client compti de manera independent i per la seva pròpia iniciativa sense l’aprovació prèvia per escrit de NOVA o dels seus socis d’instal·lació.

NOVA no ofereix compensació o cap descompte al Client per qualsevol treball que el Client realitzi o contracti per iniciativa pròpia.

11. Ajustos i configuració

Poden produir-se ajustos de grandària (per exemple, nombre de panells) i configuració (per exemple, tipus de panell, optimizadors, inversor) si les circumstàncies especials del sostre requereixen una reducció de l’àrea coberta pels panells solars.

Es poden produir canvis en el material i equip previstos per a la instal·lació si és necessari per a adaptar-se a les modificacions in situ de la instal·lació. El Client accepta que tals canvis no han de ser considerats com un defecte o un lliurament erroni.

NOVA té com a objectiu identificar qualsevol necessitat de canvi abans d’instal·lar el Sistema Solar; no obstant això, a vegades poden produir-se canvis menors durant el treball d’instal·lació, reduint-se o incrementant-se el preu en conseqüència. Aquests canvis es notificaran al Client, qui haurà d’aprovar qualsevol variació del preu.

PARTICULARITATS DESPRÉS DE LA INSTAL·LACIÓ

 

12. Lliurament i posada en marxa

El Lliurament del Sistema Solar s’entén com la instal·lació de tots els equips i la comprovació del correcte funcionament d’aquests.

El Client és responsable d’assegurar que la xarxa elèctrica de les seves instal·lacions funcioni en el moment del Lliurament.

El Client haurà d’informar NOVA al més aviat possible i sense demores innecessàries en cas de no acceptar el Sistema Solar tal com ha estat lliurat. En aquesta comunicació haurà de justificar el motiu del rebuig, que en tot cas ha d’estar fonamentat en elements tècnics (errors en la instal·lació, deficiències del sistema, entre altres). Una vegada rebut el comunicat, NOVA valorarà la procedència de la justificació i, en cas que sigui apropiat, iniciarà la reparació sense cost algun addicional per al Client.

La Posada en marxa del Sistema Solar, inclosa la posada en servei de la producció d’energia i la posada en marxa de la càrrega i descàrrega de la Bateria en circumstàncies normals, es realitza després de l’aprovació per part de les autoritats locals, així com pel propietari de la xarxa local. En alguns casos, no es podrà efectuar la Posada en marxa en el moment del Lliurament a causa d’exigències de les autoritats locals o dels propietaris de la xarxa.

Alguns propietaris de xarxes requereixen que el comptador elèctric del Client es canviï abans de la posada en marxa del Sistema Solar. NOVA no es responsabilitza dels retards en la producció d’energia del Sistema Solar causats pel canvi del comptador elèctric per part del propietari de la xarxa.

NOVA o el Col·laborador assistirà en la Posada en marxa del Sistema Solar després del Lliurament.

13. Documentació y finalització

NOVA proporcionarà al Client la documentació del Sistema Solar. La documentació es facilitarà en format electrònic o físic i inclourà les fitxes tècniques dels productes i els manuals d’usuari.

El Sistema Solar es considerarà acabat després de la posada en marxa i lliurament de la documentació. El Client accepta que el Sistema Solar es completa quan es realitza la posada en marxa i es proporciona la documentació del Sistema Solar, citada en el paràgraf anterior.

NOVA no es fa responsable de la comunicació de la instal·lació a tercers aliens al Servei, com ara assegurances de la llar o companyies elèctriques.

En una fase posterior, una vegada finalitzats els tràmits de legalització, NOVA proporcionarà al client la documentació relativa al Projecte Tècnic i Legalització del Sistema Solar. NOVA donarà suport al client per a qualsevol altra informació requerida per les autoritats per a, per exemple, la bonificació de l’IBI o la compensació d’excedents. Si aquestes peticions deriven en taxes extraordinàries, com per exemple documents visats pel Col·legi d’Enginyers, aquestes aniran a càrrec del Client.

14. Dades i seguiment

La connexió del Sistema Solar a Internet requereix que el Client disposi d’una xarxa Wifi compatible amb l’inversor, suficient cobertura Wifi en el lloc on està instal·lat l’inversor i la Bateria i que l’instal·lador disposi del nom i la contrasenya de la xarxa Wifi durant la instal·lació.

En els casos en què no es disposi de suficient cobertura Wifi i qualitat de senyal, el Client és responsable d’assegurar i realitzar la connexió a Internet del Sistema Solar.

És responsabilitat del Client que la connexió a Internet funcioni i que el(els) inversor(és) estigui(n) configurat(s) amb la contrasenya correcta. NOVA o els socis d’instal·lació de NOVA no són responsables de la solució de problemes relacionats amb la connexió a Internet.

NOVA ajudarà el Client a registrar el Sistema Solar en el corresponent portal d’Internet del fabricant. La recollida, emmagatzematge i ús de les dades en el portal del fabricador estan subjectes als termes i condicions establerts pel corresponent fabricador, i és una qüestió que competeix exclusivament al fabricador i al Client. El Client ha de notificar expressament si no desitja que el Sistema Solar es registri en el corresponent portal d’Internet del fabricant.

NOVA té dret a recopilar, emmagatzemar i utilitzar les dades de producció i de càrrega del Sistema Solar segons el seu propi criteri. A vegades aquestes dades poden incloure dades de caràcter personal. Si us plau, consulti la nostra política de privacitat (www.nova-renovables.com/es/politica-privacidad/) per a obtenir una descripció més detallada sobre com processa NOVA les dades personals.

El Client concedeix a NOVA el dret de registrar el sistema FV i la Bateria, inclosa l’adreça de la instal·lació, en el corresponent portal d’Internet del fabricador, i d’accedir, descarregar i emmagatzemar les dades disponibles en el portal d’Internet per a la instal·lació del sistema FV i Bateria del Client. El Client també concedeix al fabricant corresponent el dret a compartir amb NOVA les dades disponibles en el seu portal d’Internet.

Els projectes venuts amb optimizadors no inclouen el monitoratge del rendiment a nivell de panell, tret que s’especifiqui el contrari en l’acord.

15. Garanties 

Garanties dels treballs d’instal·lació 

NOVA concedeix una garantia d’1 any (sense perjudici d’altres garanties que la llei concedeixi per terminis superiors) sobre el treball realitzat pels Col·laboradors durant la instal·lació del Sistema Solar.

Qualsevol mal causat per NOVA o els seus Col·laboradors dins del període de garantia serà reparat i/o compensat d’acord amb els presents Termes i Condicions.

El Client és responsable de notificar a NOVA qualsevol mal tan aviat com sigui possible i dins d’un termini raonable, i de fer tot el possible per a minimitzar les conseqüències dels danys. Els danys deguts a la falta de notificació per part del Client a NOVA en un termini raonable no estan coberts per les garanties de la instal·lació.

El període de garantia comença en el moment del Lliurament del Sistema Solar.

Qualsevol treball realitzat pel Client o un tercer que interfereixi amb el treball realitzat per NOVA o pel seu Col·laborador durant el període de garantia de la instal·lació resultarà en l’anul·lació d’aquesta garantia.

El Client és responsable de qualsevol cost directe en el qual NOVA incorri en cas d’una reclamació de garantia errònia per part del Client.

Garanties dels productes 

NOVA concedeix una garantia de 2 anys en els panells solars, inversors, kits de muntatge i cables utilitzats en la instal·lació.

Durant el període de garantia dels productes, NOVA garanteix que els productes esmentats anteriorment funcionen segons el que es preveu i estan lliures de qualsevol defecte de fabricació.

Qualsevol producte defectuós o que no funcioni correctament durant el seu període de garantia serà reemplaçat o reparat a discreció de NOVA.

La garantia del producte oferta per NOVA cobreix els costos directes i necessaris per a la reparació o substitució del producte defectuós o que no funcioni correctament.

El Client és responsable de qualsevol cost directe en el qual NOVA incorri en cas d’una reclamació de garantia errònia per part del Client.

El període de garantia comença en la data de Lliurament del Sistema Solar.

Qualsevol treball o interferència en la instal·lació solar provocada pel Client o un tercer durant el període de garantia del producte, resultarà en l’anul·lació de la garantia.

Qualsevol garantia de producte donada directament pel fabricant i que excedeixi de la garantia de producte de NOVA, serà una qüestió que competeixi exclusivament al Client i al fabricant. Tingui en compte que aquestes garanties esteses poden requerir que el Client registri els productes d’acord amb els procediments del fabricant. 

Garanties de rendiment 

NOVA garanteix que el Sistema Solar té la potència nominal del sistema de CC especificada, però no dona cap garantia sobre la producció d’energia.

La producció d’energia estimada de NOVA es basa en la potència del sistema i en les bases de dades disponibles per a la irradiació solar, les dades climàtiques i la informació proporcionada sobre el lloc de la instal·lació. La producció real d’energia variarà amb el temps i pot veure’s afectada per les variacions climàtiques locals, les ombres de la vegetació, els edificis confrontants o les característiques del lloc.

Tots els productes són susceptibles al desgast, la qual cosa pot resultar en una reducció del rendiment energètic i de la producció amb el pas del temps. És d’esperar que es produeixin reduccions en la producció d’energia provocades pel desgast normal, o que es trobin dins de les dades de degradació màxima proporcionats pel fabricant.

Qualsevol garantia de producció donada directament pel fabricant és una qüestió que competeix al Client i al fabricant. Tingui en compte que aquestes garanties de producció poden requerir que el Client registri els productes d’acord amb els procediments del fabricant.

16. DANYS

Danys a la propietat del Client 

NOVA es compromet a respectar degudament la propietat i les possessions generals del Client durant la instal·lació del Sistema Solar. NOVA es compromet a indemnitzar pels danys causats per la seva negligència o la dels seus socis d’instal·lació. 

Poden produir-se petits trencaments de teules, abonyegadures o esgarrapades en els materials de la teulada, impactes menors en la propietat del Client a conseqüència de les activitats normals d’instal·lació, penetració de bigues per claus o caragols i/o canvis en les propietats de transport d’aigua de la teulada, i no es consideraran com a danys a la propietat del Client. 

En el cas de les planxes metàl·liques en la teulada existeix el risc d’abonyegadures i, en conseqüència, la pèrdua de la garantia del producte. NOVA no es fa responsable dels danys ocasionats per la pèrdua de la garantia o abonyegadures en les planxes. 

Danys a la propietat pública o de tercers 

NOVA no es fa responsable de cap mal causat a la propietat pública o de tercers pel Sistema Solar o a les seves conseqüències, tret que aquests danys siguin causats per errors o negligència per part de NOVA o dels seus Col·laboradors. 

Responsabilitat limitada 

NOVA o els seus socis d’instal·lació no són responsables de cap mal a la propietat del Client causat per negligència del Client o per l’incompliment per part del Client dels presents Termes i Condicions. 

NOVA i els seus socis d’instal·lació no es fan responsables de les lesions causades per l’accés no autoritzat per part de tercers al lloc d’instal·lació o a les àrees on es realitza la instal·lació. 

Reparació de danys 

Els danys o desperfectes causats per NOVA o pels socis d’instal·lació i subcontractistes de NOVA, dels quals NOVA sigui responsable, seran reparats o substituïts per NOVA a la seva sencera discreció. 

El Client és responsable de notificar a NOVA els danys o desperfectes al més aviat possible. NOVA no és responsable de cap reparació o substitució per danys que no li hagin estat notificats en un termini raonable des que el Client tingués coneixement -o hauria d’haver tingut coneixement- d’aquests. 

NOVA es compromet a reparar o reemplaçar els equips defectuosos o els danys causats durant la instal·lació tan aviat com li sigui possible i dins d’un termini raonable a partir de la notificació per part del Client a NOVA

 

17. INDEMNITZACIONS

Pèrdues directes 

NOVA és responsable de les pèrdues directes en què incorri el Client degudes a retards en el lliurament i defectes en la instal·lació. Per pèrdues directes s’entendran les despeses addicionals necessàries i documentats en els quals incorri el Client com a resultat dels retards en el lliurament i els defectes en la instal·lació. 

NOVA no és responsable de les pèrdues directes si el defecte o el retard es van produir per circumstàncies alienes al seu control, i si NOVA no podia raonablement evitar o pal·liar les conseqüències d’aquest. 

Pèrdues indirectes 

NOVA no és responsable de les pèrdues indirectes en les quals incorrin els consumidors o els Clients comercials com a resultat dels retards en el lliurament i els defectes en la instal·lació, tret que la pèrdua es degui a negligència greu o dol per part de NOVA. Per pèrdua indirecta s’entén, entre altres coses, la pèrdua de beneficis com a resultat que el Sistema Solar no estigui disponible per al seu ús com s’esperava. 

Pèrdua de producció 

La pèrdua de producció o funcionalitat pot ocórrer en cas de temps d’inactivitat o mal funcionament del Sistema Solar o en cas d’apagades o errors de la xarxa elèctrica. NOVA no té cap responsabilitat de compensar al Client per qualsevol pèrdua de producció que fuita del seu control, inclosos els errors causats per la xarxa pública i/o local. 

Descàrrec de responsabilitat 

El Sistema Solar no és la principal font d’electricitat del Client. Per tant, NOVA no és responsable de les pèrdues causades directament o indirectament per talls d’electricitat.  

Qualsevol treball en el Sistema Solar ha de ser realitzat per personal autoritzat. Per tant, NOVA no es fa responsable de les pèrdues causades directament o indirectament com a resultat, entre altres coses, de reparacions i treballs de manteniment duts a terme per personal no autoritzat.