Política de privacidad - Nova Renovables

Política de Privacitat Web

Responsable del Tractament

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

NOVA ENERGY SYSTEMS, S.L.

NIF: B10931848
VATIN: ESB10931848
Domicili: C/ Bartolomé Esteban Murillo 73, 08402, Granollers, Barcelona
E-mail: info@nova-renovables.com
Web: nova-renovables.com
Telèfon: +34 626859993
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 48454, Foli 210, Secció 8, Full B 584455.

En NOVA ENERGY SYSTEMS, S.L., reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

 

Definicions

Client: persona física o jurídica que manté una relació contractual amb NOVA.

Contracte: acord que regula els termes i condicions aplicables a la contractació de qualsevol servei de NOVA.

NOVA: NOVA ENERGY SYSTEMS, S.L.

Interessat: qualsevol persona física identificada o identificable.

LOPDGDD: Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

RGPD: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Usuari de la web: usuari registrat en la web NOVA

 

Dades Personals

Una dada personal és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc., així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD i la LOPDGDD.

 

Finalitat i legitimació del tractament

Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

 • Tractament necessari per al procés de contractació i l’execució del contracte amb NOVA: per a (i) Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte o del formulari de pressupost i estudi gratuït situats en la web, (ii) permetre la prestació del servei, per a l’atenció de consultes i per a la gestió de la relació contractual.
  La base de legitimació per al tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició.
 • Tractament necessari per al compliment de NOVA de les seves obligacions legals i contractuals: (i) per a permetre l’intercanvi d’informació de NOVA amb els seus Col·laboradors; (ii) per a l’atenció de requeriments d’autoritats de supervisió i altres Administracions Públiques.
 • Tractament basat en l’interès legítim prevalent de NOVA: (i) per a gestionar l’alta i participació de l’usuari en el formulari de comentaris del blog situat en la pàgina web, (ii) per a enviar butlletins i newsletters sobre productes de NOVA ENERGY SYSTEMS, S.L. així com gestionar les nostres xarxes socials; (iii) per a Millorar la seva experiència en navegar per la nostra pàgina web; (iv) per a realitzar operacions de facturació, així com accions de recobrament en cas d’impagament.
  La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del formulari de subscripció al blog i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Duració de la conservació de les dades

Les dades es conservaran mentre sigui necessari per a la finalitat que justifica el tractament. En particular:

 • Les dades personals proporcionades durant el procés de contractació seran conservats per a aquests fins al moment en què es formalitzi un Contracte, i en aquest cas passaran a tractar-se en el marc de la relació contractual. En cas de no signar un contracte amb NOVA, les dades es conservaran durant el termini d’un (1) mes, a fi de permetre que es conclogui el procés de contractació.
 • Les dades personals facilitades com a Client es conservaran durant la vigència del Contracte i durant els terminis establerts en la legislació aplicable al servei prestat. Una vegada resolt el Contracte, si no existís cap deute o càrrega pendent, es procedirà al bloqueig de les dades.
 • Les dades personals proporcionades per a la realització d’una consulta o petició seran conservats fins a la tramitació d’aquesta.
 • Les dades personals que es tractin per ser Usuari de la pàgina web es conservaran mentre es mantingui aquesta condició. No obstant això, si es detecta que durant un període de dos (2) anys no s’ha utilitzat o interactuat amb el compte creat, es procedirà a cancel·lar.
 • En el cas que es produeixi un impagament, les dades personals tractats per Endesa en relació amb el mateix es conservaran mentre siguin necessaris per a realitzar les gestions necessàries per a procedir al cobrament d’aquell.

Una vegada hagin transcorregut els terminis anteriorment indicats, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessaris per a atendre reclamacions o exercir la defensa enfront d’accions administratives o judicials, així com pel temps de prescripció de les responsabilitats penals, civils, mercantils i/o administratives i només podran ser desbloquejats i tractats de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades seran definitivament suprimits.

En concret, les dades personals dels Clients seran conservats durant la vigència de la relació contractual, sempre que no hi hagi una obligació legal de vigència major. Superats aquests terminis, les dades seran definitivament cancel·lats.

 

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

NOVA només podrà comunicar les teves dades a les següents entitats: (i) col·laboradors amb els quals sigui necessària la signatura d’un contracte per a prestar el servei contractat i (ii) entitats de del sector públic quan així es requereixi per la normativa aplicable.

Els nostres servidors estan situats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals anés de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades mitjançant decisions d’adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l’autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades.

 

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

 

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a NOVA ENERGY SYSTEMS, S.L., garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

 

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

 

Ús de les contrasenyes

Per a poder accedir a l’Àrea Privada, l’USUARI haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya generada en el formulari de registre d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment a la web.

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.

Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

 

Drets dels interessats

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres C/ Bartolomé Esteban Murillo 73, 08402, Granollers, Barcelona. E-mail: info@novarenovables.com.

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

 

Tractament de dades de Menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a NOVA ENERGY SYSTEMS, S.L. per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

 

Xarxes Socials

L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzenen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 

Tractament de Cookies

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.