Condicions Particulars - Serveis - Nova Renovables

Condicions particulars relatives als serveis prestats per NOVA

 

1. Objecte

Les Condicions Particulars descrites a continuació (d’ara endavant, les “Condicions Particulars”) regulen la relació entre NOVA i el Client per a la prestació del servei descrit en el Contracte de Compra (el Servei, en endavant).

Les Condicions Generals de prestació del servei per part de NOVA completen a les presents Condicions Particulars en tot el no previst en aquestes.

 

2. Durada del servei

NOVA facilitarà al Client un termini estimat per a dur a terme el Servei i la seva durada després de la data de l’acord.

NOVA o el Col·laborador fixarà la data real del Servei durant la fase de planificació i la hi comunicarà al Client posteriorment. La data d’inici podrà modificar-se, entre altres coses, per qüestions relacionades amb el calendari de les aprovacions reguladores, limitacions de la cadena de subministrament, condicions climatològiques o altres raons de força major.

 

3. Preu i terminis de pagament

El preu del Sistema Solar es basa en la informació facilitada a NOVA pel Client.

En signar l’acord, el Client confirma que la informació proporcionada és correcta.

El Client facilitarà a NOVA i als seus socis tota la informació rellevant necessària per a l’execució del Servei. En cas d’informació deficient o errònia:

  • Informació deficient: s’entén per informació deficient aquella que es consideri enganyosa pel que fa a les condicions tècniques sobre la localització del Client. En cas d’existir aquesta informació, l’increment en els costos que d’això derivi es facturarà íntegrament al Client. Si, per contra, l’existència d’aquesta informació deficient ha comportat un sobrecost per a NOVA, NOVA podrà mantenir el pressupost original. Tot això sense perjudici de la facultat per a rescindir el contracte que tindrà NOVA de conformitat amb les Condicions Generals.
  • Informació errònia: s’entén per informació errònia aquella que, una vegada contrastada amb la realitat de la localització, difereixi de la proporcionada pel Client (que amb la diligència deguda no coneixia, o no podia conèixer, la realitat). Si el Client proporciona informació errònia, el Servei tornarà a pressupostar-se i es completarà. No obstant això, els costos assumits per part de NOVA en la preparació del Servei hauran de ser assumits pel client.

Els terminis de pagaments seran els indicats en el Contracte de Compra.

Sense perjudici de l’anterior, en relació amb el pagament final, NOVA enviarà una factura al Client en el moment de finalització del Servei. El Client haurà de pagar la factura segons les condicions de pagament especificades en el Contracte de Compra. En cas de retard en el pagament, el Client haurà de pagar interessos de demora de conformitat amb la legislació aplicable.

En el cas en què, per culpa imputable al Client, el Servei no es pugui posar en marxa una vegada realitzada el Lliurament, el termini de pagament de la factura començarà a comptar des del moment del lliurament. L’anterior sense perjudici que encara no s’hagi posat en marxa la instal·lació (que serà per causa aliena a NOVA).

 

4. Empreses instal·ladores

NOVA pot col·laborar amb subcontractistes en els treballs inclosos en el Servei. El Client aprova l’ús de subcontractistes.

NOVA selecciona socis i subcontractistes de manera individual per a cada projecte (els “Col·laboradors”), tenint en compte els costos, temps de lliurament i altres factors que estimi convenients.

5. Enginyeria de projecte

NOVA és qui duu a terme l’enginyeria i planificació del Servei. L’enginyeria del projecte es basa en la informació facilitada pel Client i la informació recol·lectada durant la visita tècnica, si aquesta es produeix.

Es podran produir canvis en els materials i equips previstos per a la prestació del Servei si fos necessari per motius de la cadena de subministrament, falta de disponibilitat, o falta d’idoneïtat de l’equip suggerit inicialment. NOVA notificarà al Client si es produeix qualsevol d’aquests casos. Si es produeixen canvis en el material proposat, NOVA es compromet a oferir en la mesura que sigui possible una solució equivalent o de valor superior. En cas de proposar una solució d’un valor inferior, es recalcularà el preu final.

6. Millores i comandes addicionals

Qualsevol comanda addicional o de millora que desitgi realitzar el Client haurà de comunicar-se amb temps suficient abans que s’iniciï el Servei. NOVA es reserva el dret de denegar tals comandes addicionals o de millora si ja s’ha iniciat el Servei o si alguna restricció en la cadena de subministrament de NOVA no permet tals actualitzacions.

Qualsevol comanda addicional o de millora desitjat pel Client que es faci transcorregut un temps que dificulti que NOVA pugui dur-lo a terme, pot comportar despeses addicionals. El Client té dret a aprovar aquestes despeses addicionals, o a cancel·lar la comanda addicional o de millora. Aquesta cancel·lació no afecta a la responsabilitat del Client respecte a la compra originalment prevista.

7. Subvencions

NOVA no es responsabilitza de l’aplicació o aprovació de subvencions nacionals o locals o de plans d’ajuda al Client. El preu ofert per NOVA en el moment de la contractació per part del Client és el preu final i al qual queda obligat el Client

PARTICULARITATS DURANT LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

 

7. Adaptació del projecte i del pressupost inicial

Una vegada signat el Contracte de Compra i, per tant, acceptat el pressupost inicial, així com les presents condicions, el Client tindrà un termini de catorze (14) dies naturals per a rescindir sense cap càrrec. Sense perjudici de l’anterior, sempre que el Client tingui la consideració de «Consumidor» de conformitat amb l’RD Legislatiu 1/2007, el Client podrà desistir sense cap cost en el termini de catorze (14) dies naturals des de la signatura del Contracte.

En qualsevol dels dos casos anteriors, si el Client mostra la seva conformitat amb NOVA perquè s’iniciï els Serveis abans de la finalització del termini de rescissió, el Client haurà d’abonar a NOVA els imports deguts conforme el Contracte de Compra. Així mateix, el Client també haurà d’abonar a NOVA l’import proporcional a la part ja prestada del Servei en el moment en què hagi informat de l’exercici del dret al desistiment. Aquest import es calcularà sobre la base del preu total acordat en el Contracte.

En cas que el Client decideixi cancel·lar el Servei una vegada transcorregut el termini inicial, però sense que existeixi una variació del preu superior al 15%, s’haurà d’abonar a NOVA una taxa de cancel·lació del 10% del pressupost inicial. De conformitat amb l’article 103.c) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, el Client no tindrà dret de desistiment ja que el contracte de compra implica el subministrament de béns realitzat segons les especificacions del Client, i que són clarament personalitzats.

La cancel·lació per part del Client haurà de realitzar-se per escrit utilitzant el formulari de cancel·lació de NOVA, que es facilitarà prèvia sol·licitud.

En cas que el Client rescindeixi el contracte després de la data d’inici acordada, el Client pagarà els treballs realitzats i les despeses incorregudes que no estiguin coberts per la tarifa de penalització.

 

8. Accés a la propietat del client

El Client s’assegurarà que NOVA i els seus Col·laboradors tinguin accés sense obstacles a la propietat del Client amb la finalitat d’executar els treballs inclosos en el Servei, si això fos necessari.

L’augment dels costos a conseqüència de les limitacions d’accés a la propietat del Client, a l’electricitat o a l’aigua es facturarà íntegrament al Client.

NOVA es reserva el dret a paralitzar o anul·lar el Servei per un comportament irresponsable per part del Client feia els treballadors de NOVA i/o els seus Col·laboradors. Tots els costos fins avui seran íntegrament cobrats al Client.

9. Absència d’interferències

El Client ha d’assegurar-se que no s’interfereixi amb el treball del personal de NOVA o dels seus Col·laboradors.

NOVA no ofereix compensació o cap descompte al Client per qualsevol treball que el Client realitzi o contracti per iniciativa pròpia.

10. Ajustos i configuració

NOVA té com a objectiu identificar qualsevol necessitat de canvi abans d’iniciar els treballs inclosos en el Servei; no obstant això, a vegades poden produir-se canvis menors una vegada iniciat aquest servei, reduint-se o incrementant-se el preu en conseqüència. Aquests canvis es notificaran al Client, qui haurà d’aprovar qualsevol variació del preu.

PARTICULARITATS DESPRÉS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

 

11. Documentació i finalització

NOVA proporcionarà al Client tota la documentació que procedeixi atenent la naturalesa del Servei prestat.

Quan sigui procedent, el Servei es considerarà acabat després de la posada en marxa i lliurament de la documentació. Si el Sistema no es pot posar en marxa i/o finalitzar per causes alienes a NOVA, sent responsabilitat del Client, el Servei es considerarà com Lliurat.

NOVA no es fa responsable de la comunicació dels Serveis (com ara assegurances de la llar o companyies elèctriques).

12. Garanties

Garanties dels treballs d’instal·lació 

NOVA concedeix una garantia d’1 any (sense perjudici d’altres garanties que la llei concedeixi per terminis superiors) sobre el treball realitzat pels Col·laboradors durant la prestació del Servei.

Qualsevol mal causat per NOVA o els seus Col·laboradors dins del període de garantia serà reparat i/o compensat d’acord amb els presents Termes i Condicions.

El Client és responsable de notificar a NOVA qualsevol mal tan aviat com sigui possible i dins d’un termini raonable, i de fer tot el possible per a minimitzar les conseqüències dels danys. Els danys deguts a la falta de notificació per part del Client a NOVA en un termini raonable no estan coberts per les garanties de la instal·lació.

El període de garantia comença en el moment del Lliurament del Servei.

Qualsevol treball realitzat pel Client o un tercer que interfereixi amb el treball realitzat per NOVA o pel seu Col·laborador durant el període de garantia de la instal·lació resultarà en l’anul·lació d’aquesta garantia.

El Client és responsable de qualsevol cost directe en el qual NOVA incorri en cas d’una reclamació de garantia errònia per part del Client.

Garanties dels productes 

NOVA concedeix una garantia de 2 anys en el material usat per a la prestació del Servei.

Durant el període de garantia dels productes, NOVA garanteix que els productes esmentats anteriorment funcionen segons el que es preveu i estan lliures de qualsevol defecte de fabricació.

Qualsevol producte defectuós o que no funcioni correctament durant el seu període de garantia serà reemplaçat o reparat a discreció de NOVA.

La garantia del producte oferta per NOVA cobreix els costos directes i necessaris per a la reparació o substitució del producte defectuós o que no funcioni correctament.

El Client és responsable de qualsevol cost directe en el qual NOVA incorri en cas d’una reclamació de garantia errònia per part del Client.

El període de garantia comença en la data de Lliurament del Servei.

Qualsevol treball o interferència en la instal·lació solar provocada pel Client o un tercer durant el període de garantia del producte, resultarà en l’anul·lació de la garantia.

Qualsevol garantia de producte donada directament pel fabricant i que excedeixi de la garantia de producte de NOVA, serà una qüestió que competeixi exclusivament al Client i al fabricant. Tingui en compte que aquestes garanties esteses poden requerir que el Client registri els productes d’acord amb els procediments del fabricant.

 

13. DANYS

Danys a la propietat del Client 

NOVA es compromet a respectar degudament la propietat i les possessions generals del Client durant la prestació del Servei. NOVA es compromet a indemnitzar pels danys causats per la seva negligència o la dels seus socis.

Danys a la propietat pública o de tercers 

NOVA no es fa responsable de cap mal causat a la propietat pública o de tercers pels treballs executats durant la prestació del Servei o a les seves conseqüències, tret que aquests danys siguin causats per errors o negligència per part de NOVA o dels seus Col·laboradors.

 

Responsabilitat limitada 

NOVA o els seus Col·laboradors no són responsables de cap mal a la propietat del Client causat per negligència del Client o per l’incompliment per part del Client dels presents Termes i Condicions.

Reparació de danys 

Els danys o desperfectes causats per NOVA o pels seus Col·laboradors i subcontractistes de NOVA, dels quals NOVA sigui responsable, seran reparats o substituïts per NOVA a la seva sencera discreció.

El Client és responsable de notificar a NOVA els danys o desperfectes al més aviat possible. NOVA no és responsable de cap reparació o substitució per danys que no li hagin estat notificats en un termini raonable des que el Client tingués coneixement -o hauria d’haver tingut coneixement- d’aquests.

NOVA es compromet a reparar o reemplaçar els equips defectuosos o els danys causats durant la instal·lació tan aviat com li sigui possible i dins d’un termini raonable a partir de la notificació per part del Client a NOVA.

 

14. INDEMNITZACIONS

Pèrdues directes 

NOVA és responsable de les pèrdues directes en què incorri el Client degudes a retards en el lliurament i defectes dels Serveis. Per pèrdues directes s’entendran les despeses addicionals necessàries i documentats en els quals incorri el Client com a resultat dels retards en el lliurament i defectes del Servei.

Pèrdues indirectes 

NOVA no és responsable de les pèrdues indirectes en les quals incorri el Client com a resultat dels retards en el lliurament i els defectes del Servei, tret que la pèrdua es degui a negligència greu o dol per part de NOVA. Per pèrdua indirecta s’entén, entre altres coses, la pèrdua de beneficis com a resultat de l’execució dels Serveis.