Condicions generals - Nova Renovables

Termes i condicions generals de prestació de serveis per part de NOVA ENERGY SYSTEMS, S.L.

 

A continuació es detallen els Termes i Condicions (d’ara endavant, les “Condicions”) que regulen la prestació dels serveis (els “Serveis”) descrits en el lloc web https://nova-renovables.com/ (d’ara endavant, el “Lloc web”) per part de NOVA ENERGY SYSTEMS, S.L. (“NOVA”) amb N.I.F. número B10931848 i adreça fiscal Carrer Bartolomé Esteban Murillo 73, 08402, Granollers (Barcelona). SI US PLAU, LLEGEIXI DETINGUDAMENT AQUESTS TERMES I CONDICIONS, PERQUÈ EL FET DE COMPLETAR EL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ DE NOVA, SIGNIFICA QUE VOSTÈ HA LLEGIT, ENTÈS I ACCEPTA, SENSE CAP RESERVA, AQUESTS TERMES I CONDICIONS.

 

1. Objecte

Constitueix l’objecte de les presents Condicions els serveis inclosos en les Condicions Particulars annexes al present document.

Els termes i condicions de prestació i cobertures específiques, incloent-hi condicions econòmiques, s’ajusten a la informació que ha estat posada a la seva disposició de manera prèvia i que reconeix rebre en aquest acte com a Condicions Particulars.

Les presents condicions apliquen amb independència del servei contractat.

En cas de discrepància entre aquestes Condicions generals i les Condicions Particulars, prevaldran les primeres.

 

2. Durada

Les presents Condicions fan efecte a partir de la seva acceptació i/o l’ús del servei per part del Client, i la seva validesa s’estableix pel termini estimat que NOVA hagi informat que es necessitarà per a la realització del Servei contractat, d’acord amb el que es disposa en les Condicions Particulars. En cas de no voler renovar la relació, qualsevol de les parts comunicarà aquesta intenció a l’altra mitjançant comunicació expressa per escrit remesa a través dels mitjans de comunicació establerts entre les parts amb anterioritat a la data de terminació del període inicial de la relació o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Les parts es reserven el dret a resoldre la relació de forma anticipada per qualsevol de les següents causes:

  • En cas d’impagament del Servei. En cas de transcórrer més de quinze (15) dies d’impagament.
  • La impossibilitat de compliment de les obligacions derivades d’aquestes Condicions per causes de força major o alienes a les parts per un període superior a trenta (30) dies, sense que la part afectada per la causa de força major incorri en responsabilitat alguna derivada de la resolució de la relació.
  • La falta de veracitat en la informació facilitada pel Client previ inici dels serveis, que impliqui la impossibilitat de realitzar els serveis o l’increment significatiu dels costos inherents en aquest.
  • La falta de comunicació per part del Client, en un termini de 30 dies des de l’acceptació del Contracte, de la informació que NOVA hagi requerit per a executar els Serveis contractats. En aquest cas, NOVA podrà facturar al Client una tarifa de cancel·lació del 10% del preu del contracte.
  • Causes específiques previstes en les Condicions Particulars.

La finalització de la vigència d’aquestes Condicions, així com la resolució anticipada de la relació entre totes dues parts, o de qualsevol de les seves pròrrogues, per qualsevol causa, no eximirà al Client de la seva obligació d’abonar les quantitats, ja reportades a favor de NOVA en el moment de l’extinció efectiva d’aquesta, les quals hauran de ser satisfetes en tot cas conforme als criteris de pagament establerts en aquestes Condicions i en les Condicions Particulars.

 

3. Preu i forma de pagament

El preu del servei es calcularà sobre el pressupost facilitat per NOVA en el Contracte de Compra, que està calculat amb base en la informació facilitada pel Client, però s’adaptarà a les especificitats que existeixin en el servei a prestar, de conformitat amb el que s’estableix en les Condicions Particulars.

El pagament de les quantitats per part del Client es realitzarà d’acord amb el Contracte de Compra i les Condicions Particulars. 

 

4. Cessió

El Client no podrà cedir de cap manera, en tot o en part, a cap persona física o jurídica, els drets i obligacions que li corresponen en virtut d’aquestes Condicions, sense l’autorització expressa i per escrit de NOVA, sent nul qualsevol acte efectuat sense aquesta autorització.

 

5. Estipulacions de les condicions

Tota disposició de les presents Condicions que resulti invàlida, nul·la o il·legal no afectarà, perjudicarà ni invalidarà de cap manera a qualsevol altra condició o disposició d’aquest, les quals romandran plenament vigents i efectives.

La no exigència per qualsevol de les Parts de qualsevol dels seus drets, de conformitat amb les presents Condicions, no es considerarà que constitueix una renúncia d’aquests drets en el futur.

La relació jurídica que es constitueix entre les Parts es regeix tant per aquestes Condicions Generals com per les Condicions Particulars, aquest conjunt de regulacions, per tant, és l’únic vàlid entre les Parts i substitueix a qualsevol mena d’acord, negociacions o compromís anterior sobre el mateix objecte, sigui escrit o verbal, podent ser modificat exclusivament per acord escrit entre totes dues Parts.

 

6. Notificacions

A l’efecte de les notificacions, les parts designen les dades correctament introduïdes en el procés d’alta en el Lloc web i degudament actualitzats en tot moment, o aquells informats per altres vies per part del client.

Tota comunicació enviada a aquestes adreces s’entendrà correctament efectuada, excepte si el destinatari hauria prèviament notificat per escrit a través de les eines establertes en el Lloc web a la contrapart un canvi de domicili.

 

7. Privacitat i protecció de dades

Atès que NOVA pot tractar dades de caràcter personal, totes dues parts s’obliguen a complir amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i, en particular, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Les dades personals seran tractades exclusivament per a la finalitat que sigui necessària per a complir aquestes Condicions Generals. El termini de conservació dels mateixos serà el corresponent, com a mínim, a la vigència del present Acord, o superior en cas d’existir obligació legal sobre aquest tema, i en aquest cas es conservaran durant aquest termini.

Així mateix, l’interessat podrà sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals, i la rectificació o supressió, o la limitació del tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les mateixes dades. També podrà presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o anàloga autoritat de control, si escau.

Per a més informació, consulti la política de privacitat (www.nova-renovables.com/es/politica-privacidad/) per a obtenir una descripció més detallada sobre com tracta NOVA les seves dades personals.

 

8. Màrqueting i xarxes socials

El Client concedeix a NOVA el dret a utilitzar lliurement les imatges de la propietat del Client, així com del desenvolupament dels serveis prestats per NOVA en les seves activitats de màrqueting, incloent-hi la cobertura dels mitjans de comunicació social.

 

9. Relació de normes i fur

Les disputes entre el Client i NOVA han de resoldre’s de manera amistosa. Si això no fos possible, cadascuna de les parts podrà sotmetre el litigi als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

 

CONDICIONS PARTICULARS